Vol 5, No 21 (2011)

Table of Contents

Original Articles

The effects of exogenous hyaluronic acid in different concentration on chondrogenic differentiation of rabbit bone marrow derived mesenchymal stem cells PDF
WANG Chang­yao, YU Li, WANG Ying­zhen, KOU Jian­qiang, XIA Chang­suo, LV Cheng­yu, ZHANG Hai­ning, XU Hao 6213-6220
Study on the biological characterisitics of human adipose derived stem cells PDF
WANG Wei, SA Yan-­lian, YAN Xin­-min, LI Shi-­xin 6221-­6225
Experimental study of pravastatin combined with core decompression on treatment of corticosteroid­induced femoral head osteonecrosis in rabbits PDF
LE Jin-bo, DU Yuan-­li, XIANG Xuan­-ping, RU Neng, DENG Juan-­juan, WU Bin 6226-6230
Surgical treatment of coronary artery lesions caused by Kawasaki disease PDF
XUE Qing, XU Zhi­-yun, HAN Lin, ZHANG Guan-­xin, LU Fang-­lin, TANG Hao, XU Ji­-bin 6236-6238
Study on the levels of BNP and stress blood glucose in acute coronary syndrome patients and their relationships with the extent of the coronary artery lesion PDF
WEI Peng, FU Qiang, BAI Jie, TAO Zhi­wen 6251-6255
Comparison of MSCT and MR for the diagnosis of pancreatic cancer:a multicenter study PDF
MA Xiao­-hong, ZHAO Xin­-ming, ZHANG Hong-­mei, OUYANG Han, ZENG Meng­-su, SONG Bin, GUO Ning, HU Min­-xia, ZHANG Jin, YE Feng, HU Yi, QU Dong, ZHOU Chun-­wu 6260-6265
The study on 5­aza­2­deoxycytidine regulation on DNA methylation of p53­Bax mitochondrial apoptosis pathway induces chemo­sensitivity of cholangiocarcinoma cells PDF
LIU Xiao-­fang, YU Shao­-ping, ZHANG Cui­-sheng, WANG Zai­-qiu, SU Hai­-long, ZHOU Xian-­ting 6266-6272
Relationship study of components of metabolic syndrome and serum prostate­specific antigen levels PDF
ZHANG Hui, WANG Yu­-qiu, YUAN Xiao­-dong, DING Sen­-tai, LI Zi-­yao, LV Jia-­ju 6285-6290
Transsphenoidal microsurgical results of invasive functional pituitary adenomas under neuronavigation PDF
XU Zhi­-qin, SU Chang-­bao, WANG Ren­-zhi, REN Zu­-yuan, YANG Yi, MA Wen-­bin, LI Yong­-ning, XING Bin, LIAN Wei, YAO Yong 6291-6294
The difference of event­related potential N270 between attention deficit hyperactivity (ADHD) and healthy children PDF
MAO Wei, SHI Mian, HAN Chun­-yu, WANG Ai-­hua, ZHANG Ji-­shui, QI Xiao-­hong, WANG Yu-­ping 6295-6299
To comparative study of behavioral symptoms of autistic children in China and Japan PDF
YU Xiao-­hui, LV Xiao-­tong, OHTA Masataka 6300-6304
The investigation of correlation between thyroid hormone and hyperlipemia of hospitalized psychiatric patients PDF
QIN Hong-­yun 6305-6309
Mycophenolate Mofetil potentiates anti­cytomegalovirus activities of Ganciclovir and its mechanism PDF
QIAN Ye­-yong, SHI Bing­-yi, BAI Hong-­wei, CHANG Jing­-yuan, JIA Jin-­feng, QI Bao-­yu, WANG Zhen, FAN Yu 6310-6312
Diagnostic value of high­frequency ultrasound in and around the rectus abdominis PDF
LV Hai-­xia, E Zhan­-sen, LIU Zhan­-mei, ZHANG Ying, CHEN Zheng, ZHAO Xin-­yu, XU Wen­-zhong, CHEN Min 6313-6317
Preliminary study on the culture method ofcytokines induced killer cells PDF
GUO Zhi, CHEN Hui-­ren, HE Xue-­peng, LIU Xiao-­dong, ZHANG Yuan, YANG Kai 6318-6321
Protective effects of APP17­mer peptide on cultured human skin fibroblasts after irradiation with ultraviolet light PDF
CHEN Hui, LIAN Shi, ZHU Wei 6322-6328
Molecular mechanisms of fluconazole resistance in clinical isolates of Candida tropicalis PDF
ZHOU Yong-­an, DOU Juan, ZHANG Quan-­bin, MA Yun­-xia 6329-6335
Clinical analysis of 135 cases with stress urinary incontinence PDF
LI Huan, WU Rui-­fang, LI Rui­-zheng, ZHANG Li-­jie, WANG Shu­-mei, ZHANG Wei-­ying 6336-6341
Cardiac electrical mechanical coupling and flash dual­source CT coronary angiography in patients with high heart rates PDF
HAN Rui-­juan, SUN Kai, LI Li-­gang, CHEN Jiu-­hong 6342-6350
MRI study on nucleus pulposus degeneration of lumbar intervertebral discs PDF
KONG Qing-­kui, ZHANG Li-­tao, XIE Yuan­-zhong, FU Meng-­li, WU Yu-­heng, CHENG Cong, CHEN Xu­-zhu 6351-6357


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Chinese Journal of Clinicians