Vol 5, No 11 (2011)

Table of Contents

Original Articles

Effects of silenced regerating gene Ⅰα on proliferation of pancreatic cancer cells PDF
ZHOU Lin, ZHANG Lian­feng, SUN Yu­ling 3132-3136
Analysis of DNA methylation profile of tumor suppressor genes in four liver cancer cell lines PDF
GAO Ying­-tang, ZHANG Shi-guang, SONG Wen-qin, YANG Bin, LOU Cheng, JIAO Xiao-lei, ZHU Zheng-yan, DU Zhi 3137-3140
Application of lateral lymphadenectomy in radical resection of low rectal carcinoma PDF
LI Jian, ZHANG Yang-de, GONG Lian-sheng, LI Nian-feng, PENG Jian, LIU Wei-dong 1341-3145
Experimental study of recombinant human growth hormone to promote angiogenesis in ischemic hindlimbs PDF
LIU Cheng-wei, ZHANG Zhao-huan, ZHANG Xue-song, WANG Shi, TIAN Hao, CHENG Ming-xun, HU Xin-hua, WANG Shu-qing 3146-3150
Under electron microscopic changes of endothelial and smooth muscle cells in the wall of varicose vein with thrombus PDF
LIU Guo-zheng, JIAN Feng-guo, SUN Hong-jie, CHU Hai-bo, XU Yong-bo, BIAN Xiao-wei, YAN Fei, ZHANG Sheng-ming, JIANG Ji-ying 1351-3154
Experimental study of the relationship between joint capsule and motion range of the first metatarsophalangeal joint PDF
CHEN Da-wei, LI Bing, YU Guang-rong, ZHOU Jia-qian, YANG Yun-feng, HUANG Yi-gang, JING Zhi-zhen, CHEN Kai 3155-3159
Research on the protective effect of ulinastatin dealing with melioration of the cardiopulmonary function on geriatric patients undergoing total hip replacement PDF
ZHOU Min, MA Ruo-fan, PAN Ming-hui, CHEN Rong-zhuang, ZHOU Jia, YANG Rui 3160-3163
Reasearch on the relationship of cholesterol content of erythrocyte membranes and acute coronary syndrome PDF
ZHANG Jian-hua, XU Yan, CHEN Xu-hua, WU Meng-zuo, CHENG Zi-ping, CHEN Bin 3164-3169
Assessment of regional myocardial function of type­2 diabetes patients using omni­directional M­mode echocardiography PDF
DAI Ying, GUO Wei 3170-3174
Influence of type B aortic dissection on coagulation function PDF
HE Liang, GUO Sheng, DU Yu-kui 3175-3178
A study of cellular immune function of henoch­schonlein purpura combined with mycoplasma infection in children PDF
MA Lian-mei, JIA Xiu-hong, WANG Bao-hong, WU Fu-ling, ZHANG Xin-yu, YANG Hua-qin, FU Zhen-rong 3179-3184
Whiter matter abnormalities in single­episode,medication­naive subjects with major depressive disorder:a 3.0 T voxel­based diffusion tensor imaging study PDF
TANG Yan-qing, WU Feng, KONG Ling-tao, XU Ke 3195-3188
Study of hyperbaric oxygenation on serum resistin and HMGB1 in patients with severe craniocerebral injury PDF
DUAN Xiu-fen, HUANG You-min, ZHOU Yong-qin, XU Ji-jun, ZHANG Qiang 3189-3192
Oxidative damage in the mechanism of copper toxicity in cultured astrocytes PDF
HU Hao-lu, WANG Xiao-ping, ZHAO Yan-ling 3193-3200
Effect of triptolide on lipopolysaccharide-activatedsecretion of the pro-inflammatory cytokines NOand IL-6 in celiac macrophages of mice PDF
YANG Fan, HU Duan, BAI Xiang-jun 3207-3211
Monitoring the clinical efficacy of antiviral therapy by using the HCV core antigen and HCV PCR assays PDF
WU Wen-juan, ZHANG Yun-zhi, JIN Hong, LIU Yuan-yuan, HU Yun-wen, ZHANG You-xiang 3207-3211
The prognostic value of modified Child­Turcotte­Pughscores in patients with hepatitis B related disease in China PDF
SHEN Mei-long, XU Hong-tao, XIAN Jian-chun, XING Tong-jin, WANG Kai-lin 3212-3218


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Chinese Journal of Clinicians