Vol 5, No 9 (2011)

Table of Contents

Original Articles

Experimental study on factor of tumor­related gene expression in tumor tissue,adjacent proximal and distal of MKN­45 human gastric cancer orthotopic transplantation PDF
SUN Da­zhi, ZHANG Xuan, XU Jing­yu, LU Ye, JU Da­wei, HE Jin, YE Min, JIAO Jian­peng, WEI Pin­kang 2506_2512
Study on the relationship between benign nodosity­changed gastritis and pepsinogen PDF
KANG Yan, CHEN Xing, YUAN Li­li, ZHAO Dan­yu, LI Jin­hao 2513-2517
Expression and significance of JNK in the liver of D­GalN/LPS­induced acute liver failure in mice PDF
HUANG Kun, HU Jin­hua, XU Zhi­heng, CHEN Jing, WANG Hui­fen 2518-2522
Screening of proteins binding to hepatitis C virus NS4B protein from human pancreas cDNA library PDF
WEN Shao­fang, ZHANG Jin­qian, SUN Rong­hua, LI Zhuo, GAO Ping, WANG Qi, LIU Shun­ai, CHENG Jun 2523-2526
Effects of Notch ligands on T cells maturation during in vitro induction PDF
HONG Jian, WANG Lei, WANG Yu­hua, XU Wang­xiang, GE Chang­hui 2527-2531
Study of the interleukin­1 F7 gene single nucleotide polymorphism in patients with rheumatoid arthritis PDF
PEI Bi­wei, XU Sheng­qian, PAN Fa­ming, XU Jian­hua 2532-2536
Preliminary assessment on the safety and clinical efficacy of an oncolytic adenovirus to patients with solid tumors PDF
HU Yong­chao, WU Bin, TAN Xiao­hua, GUO Zhi, GUO Yong­liang, WANG Yan 2537-2542
Treatment of recurrent malignant brain gliomas by microsurgical excision combined with 125I and 5­FU embedded PDF
ZHANG Guang­jian, HAO Cai­jiang, GE Ming­qin, YANG Wei­dong, LIU Yang, HAO Zhi­dong 2543-2548
Expression of RhoA in human glioma and its clinical significance PDF
MIAO Wang, LIU Xiao­dong, FAN Yi­min, ZHAO He­qian, WANG Hong­qin, HAO Jie­he 2549-2553
Expression of RhoA in human glioma and its clinical significance PDF
MIAO Wang, LIU Xiao­dong, FAN Yi­min, ZHAO He­qian, WANG Hong­qin, HAO Jie­he 2549-2553
Clinical application of Chinese version of neuropsychological test battery in the dignosis of mild cognitive impairment in the elderly objectives PDF
LIU Yuan­yuan, XIAO Shi­fu, WANG Tao, LI Xia, LI Guan­jun, SU Ning 2554-2558
Study on the relationship between gene polymorphism of metallothionein Ⅲ and childhood autism PDF
HUANG Fu­sheng, XIANG Fei­yan, XUE Han, ZHENG Fang 2559-2562
Diagnostic value of doppler ultrasonic imaging and it′s guiding of fine needle aspiration cytology of breast neoplasm PDF
HAN E-­hui, HUANG Ya­juan, HU Xiao­juan, LV Zhi­hong 2563-2566
Investigation of the developmental capacity of single blastomere isolated from human low­quality embryo in vitro fertilization PDF
YANG Gang, MAI Qing­yun, LI Tao, ZHOU Can­quan 2567-2571
Effects of acute formaldehyde exposure on serum testosterone content and sexual behavior in adult male rats PDF
ZHANG Jing, ZHOU Dang­xia, WANG Hai­xu 2572-2575
Effects of BSJZH granula to the endothelin in experimental diabetic nephropathy rats PDF
CUI Li­qin, WANG Yi­zhong, DING Ming­chao 2576-2581
Effect of Probucol on cystatin C,renal function and renal pathology in experiment rat PDF
YANG Cheng, LAN Tian­biao 2582-2586
Clinical significance of serum visfatin and high mobility groupbox­1(HMGB1) in patients with psoriasis vulgaris PDF
YAN Wei­qiang, HUANG You­min, YAN Xu, ZHOU Yong­qin 2587-2590
Effect of drug­eluting stent on coronary endothelial function PDF
GE Zhen, CHEN Shao­liang, LIU Zhi­zhong, ZHANG Jun­jie 2591-2595
Clinical study on the vertebral fractures posterior surgery assisted by 3D­Viewer system PDF
CHEN Xuan­huang, LIN Hai­bin, WU Xian­wei, LI Rong­yi, ZHENG Zu­gao, ZHANG Huai­zhi 2596-2601
Effect of fascia illiaca compartment block (FICB) with ropivacaine on early analgesia in children with development dislocation of the hip (DDH) received salter arthroplasty treatment PDF
WANG Xiao­lin, ZHANG Da­zhi, WANG Geng 2602-2605
Effect of N­acetylcysteine on reperfusion arrhythmias in patients with acute myocardial infraction PDF
WANG Yan, LIU Tao, WU Mao­yuan, GU Fa­lin 2606-2609
Effectiveness and safety of intrapleural tissue plasminogen activator in the prevention of pleural thickening and loculated infected pleural effusions PDF
LIN Jian­cong, ZHANG Chang­ran, LI Ming, ZHOU Hua, NIU Yuan­yuan, LIU Xiao­yun 2610-2614
Compliance of bundle treatment for septic shock in emergency department and the influence on motality PDF
HUANG Zu­hua, LI Kuang­yi, HE Nan­yun, HUANG Jin­zhou 2615-2618
Performance verification of the 7600 biochemical analyzer detection system PDF
MA Hong­-yu, XIONG Xue-­song, LUO Dan, AN Ying­-hong 2619-2623


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Chinese Journal of Clinicians